I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Играта се организира под името ,,Giveaway“

Играта се организира и провежда на български език, на територията на Република България, обявена във Facebook страницата и Instagram профила на Jamieson и партньорите в активността.

Срок на играта: 05.12.2022 г. – 15.12.2022 г. 

II. ОРГАНИЗАТОР И УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА

1. Организатор на играта.

Играта се организира от Фирма: СОФАРМА ТРЕЙДИНГ – АД, ЕИК: 103267194, гр. София,, България, ул.“Лъчезар Станчев” №5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда “А” ет.12, наричано по-долу Организатор.

2. Участници в играта

В играта може да участва всяко дееспособно физическо лицe, без ограничение от възрастта към датата на участие в играта. В играта не могат да участват юридически лица.

3. Темата на играта е “ Витамини за зимата. “

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ.
1. Участието в играта не е обвързано с покупка. Участниците трябва да прочетат и изпълнят условията, описани в текста към публикациите, както следва:

За игрaта през Facebook страницата на Jamieson:
1. Харесайте снимката
2. Харесайте страницата ни.
3. Отбележете приятели в коментарите и назовете кой от продуктите бихте желали да пробвате.

За игратате през Instagram профила на Jamieson:
1. Харесайте снимката
2. Последвайте @jamieson_bg
3. Отбележете приятели в коментарите и назовете кой от продуктите бихте желали да пробвате.

*Всеки може да участва неограничен брой пъти с различни тагове в коментарите. 

2. Наградите в играта са следните:

Общо: 6 броя награди

  • За Facebook
  • 1 бр.  ВИТАМИН D3 капки 11.7мл х 360 ДЖЕЙМИСЪН – 20, 34 лв.
  • 1 бр.  СЕЛЕН тб. 100мкг х 100 ДЖЕЙМИСЪН – 17, 93 лв.
  • 1 бр.  ЦИНК тб. 10 мг х 100 ДЖЕЙМИСЪН – 17, 35 лв.
  • ЗА Instagram
  • 1 бр.  ВИТАМИН D3 капки 11.7мл х 360 ДЖЕЙМИСЪН – 20, 34 лв.
  • 1 бр.  СЕЛЕН тб. 100мкг х 100 ДЖЕЙМИСЪН – 17, 93 лв.
  • 1 бр.  ЦИНК тб. 10 мг х 100 ДЖЕЙМИСЪН – 17, 35 лв.

Повече информация за  продуктите: www.jamieson.bg

3. Имената на печелившите участници ще бъдат изтеглени в томбола на случаен принцип измежду всички участници в играта.

Един участник може да спечели само една награда от горепосочените за съответното теглене, независимо с колко коментари и споделяния е участвал.

Имената на печелившите участници ще бъдат обявени в коментар в съответната публикация за Facebook и Instagram. Ще осъществим контакт с победителите в съответната социална мрежа. 

4. Всяко лице, което е спечелило посочена по-горе награда, трябва да посочи удобен за него адрес за получаване на наградата си. Получаването на награда става чрез изпращането й в периода 15.12.2022 г. – 15.01.2023 г. по куриер, за сметка на организатора. Награди се доставят само в рамките на територията на Република България. Организаторът не носи отговорност при невъзможност за доставяне поради неточно посочен адрес. 

5. Съгласно разпоредбите на законодателството за защита на личните данни на национално ниво и на Общия регламент относно защита на данните – Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EОРегламент ЕС 679/2016 (GDPR) . Организаторът има задължението да управлява получените в рамките на кампанията кампанията лични данни безопасно и само за целите за участие в настоящата игра кампания. Организаторът е регистриран като администратор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Съгласно разпоредбите на законодателство на национално ниво и на Регламент ЕС 679/2016 (GDPR) Организаторът има задължението да управлява получените в рамките на играта лични данни безопасно и само за определените цели.

6. Всеки участник има право по всяко време да заяви отказ от по-нататъшно участие в играта чрез изтриване на своите коментари за участие.

7.  Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

8. Лица и служители, свързани с организатора, нямат право на участие.

9. Участници, които целят да уронват престижа на организатора и не спазват добрия тон, наред с моралните граници, ще бъдат дисквалифицирани.

IV. ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАТОРА

1. Организаторът не носи отговорност за осъществяване на контакт със спечелил участник при непосочен или посочен неточен адрес за доставка.

2. В случай, че в хода на играта се установи деклариране от страна на участник на неверни данни относно обстоятелства, касаещи играта. Организаторът ще сигнализира компетентните органи за ангажиране на отговорността на участника.

3. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите от играта, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник.

4. Организаторът има срок до 15.01.2023 г. за изпращането на наградите до получателите им.

5. Организаторът не е длъжен да води кореспонденция с участници, които не са спечелили награда. 

6. Организаторът не носи отговорност при пристигнали в лошо състояние награди, поради небрежност от страна на куриерската фирма. 

7. Организаторът не носи отговорност за недоставени или забавени награди, когато това се дължи на следните обстоятелства: а) наградата не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради невъзможност печеливш участник и/или негов представител да се идентифицира и/или да получи наградата в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печеливш участник и/или негов представител/пълномощник; и б) при невъзможност наградата да бъде предоставена поради форсмажорни обстоятелства, нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства.

8. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за участие в кампанията поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на интернет, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора.

9. В случай че печелившите участници се откажат, не потърсят или не използват наградите си в определените в настоящите Общи условия срокове или не могат да представят за справка документи, удостоверяващи самоличността им (в случай че Организаторът и/или куриерската фирма поиска такова удостоверяване), както и ако участниците са нарушили по какъвто и да било начин изискванията на настоящите Общи условия, същите губят правото си да получат предоставяната награда. В тези случаи Организаторът не носи никаква отговорност, нито е задължен да обезщетява по какъвто и да е начин участниците, непотърсили, неполучили или неизползвали наградите си.

9. При непотърсени, неполучени или неизползвани награди, организаторът не е длъжен да провежда нови тегления за определяне на нови печеливши участници и може свободно да се разпорежда с наградите.

V. ЛИЧНИ ДАННИ

1. Настоящата игра се провежда при спазване изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („GDPR”), на Закона за защита на личните данни и подзаконовите им нормативни актове.

Предоставените доброволно от всеки участник лични данни ще бъдат обработвани от Фирма: СОФАРМА ТРЕЙДИНГ – АД, ЕИК: 103267194,

ДДС No: BG103267194, Град: СОФИЯ, България, Адрес: ул.“Лъчезар Станчев” №5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда “А” ет.12, телефон за контакт +359 2 81 33 660, имейл адрес support@jamieson.bg или office@sopharmatrading.bg.

Данни за контакт с длъжностното лице по защита на личните данни на администратора: dpo@sopharmatrading.bg

2. „Лични данни“ по смисъла на този раздел ще е лична информация, която идентифицира или позволява да се идентифицират физически лица. Личните данни, свързани с участие в играта, а именно:  ( име, телефонен номер и адрес,) ще бъдат обработвани за следните цели: 

• във връзка с участието в играта – основание за обработване е даденото съгласие на участника, съгласно чл. 6, т. 1, буква а) от GDPR, който, приемайки условията на играта, се съгласява с обработването на посочените лични данни. 

Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в играта;

• във връзка с получаването на награда – основание за обработване на данните за доставка на наградата – име, адрес и телефонен номер, са договорни отношения между Организаторът и печелившия, по-конкретно участие в играта и предоставяне на награда от страна на Организатора, съгласно чл. 6, т. 1, буква б) от GDPR.3. Предоставените от участниците лични данни ще бъдат обработвани единствено от служители и контрагенти на администратора (например доставчици на куриерска услуга и т.н), пряко ангажирани с провеждането на играта, и няма да бъдат предоставяни на други категории получатели, освен ако предоставянето им не е обусловено от изпълнението на императивни нормативни разпоредби. В допълнение, за целите на реализиране на играта Ваши лични данни могат да бъдат предоставяни и на служители на „Софарма“ АД, доколкото Организаторът е дружество от корпоративната група на „Софарма“ АД.

Личните данни няма да бъдат предоставяни на трети лица извън посочените в предходните две изречения, трети държави или международни организации. При обработването и съхраняването на личните данни ще бъдат взети всички необходими технически и организационни мерки за адекватно ниво на защита на данните.

4. Личните данни, свързани с участие в играта  (име и телефонен номер) ще бъдат съхранявани за срок до 30 дни след датата на обявяване на печелившите участници, след което ще бъдат унищожени.

Личните данни, необходими за доставка на спечелени награди – име, адрес и телефонен номер, ще бъдат заличени в срок от 1 година след като Организаторът получи данните от участника. В този срок се заличава и имейл кореспонденцията с печелившия участник.

5. Съгласно GDPR, участниците имат право на безплатен достъп до (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20), като да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация..

6. Даденото съгласие за обработване на личните данни, необходими за участието в играта, може да бъде оттеглено по всяко време, съгласно чл. 7, ал. 3 от GDPR във връзка с чл. 17 от GDPR. В такъв случай, участникът губи правото на участие в играта. Оттегляне на съгласието не засяга законосъобразността на обработването въз основа на това съгласие, преди то да бъде оттеглено.

7. Предоставянето на личните данни е изискване, необходимо за участие в играта. Участниците не са длъжни да предоставят личните си данни. Ако личните данни на участник не бъдат предоставени, той няма да може да вземе участие в играта.

8. При въпроси относно обработката на личните данни или в случай че участник желае да подаде сигнал или оплакване и/или да предяви своите права, може да го направи писмено на посочените данни за контакт на администратора на лични данни или по имейл на длъжностното лице по защита на личните данни на Организатора: dpo@sopharmatrading.bg.

В допълнение, участниците имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2. Повече информация може да намерите на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.

VI. РАЗНИ

1. Всички спорове, възникнали във връзка с настоящите правила или с организираното раздаване на награди, се разрешават със споразумение и взаимни отстъпки между страните. При непостигане на съгласие спорът се отнася за разглеждане от компетентния съд в гр. София.

2. С участието си в играта участникът потвърждава приемането на настоящите правила за участие в играта, както и съгласието си за обработване на личните му данни за целите на организираната игра съгласно описаното в раздел V по-горе.3. Организаторът си запазва правото да прекрати провеждането на играта във всеки един момент и да изменя и допълва настоящите правила, времето и начина на теглене и обявяване на спечелилите, като промените влизат в сила незабавно след публикуването им интернет на адреси https://jamieson.bg/  и https://www.instagram.com/jamieson_bg/ .