Добре дошли на всички наши потребители на уебсайта, посветен на марката Jamieson и достъпен на следния адрес: https://jamieson.bg (наричан по-нататък „Сайтът“). Моля внимателно да прочетете настоящите общи условия. Ако сте непълнолетни, то ще Ви е необходимо съгласие от страна на вашите родители или попечители, които преди това също следва да са приели настоящите разпоредби.

Понятия и термини, използвани в настоящите Общи условия.

Сайтът – под “Сайтът”, “Сайт”, се разбира https://jamieson.bg. Той е собственост на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД, с ЕИК:202907906;
Потребител – Потребител е всяко Физическо лице навършило 18-годишна възраст, или действащо с попечителското съдействие на своя родител или попичел, както и всяко Юридическо лице, действащо посредством своите представители.
Информационен характер – Сайтът има за цел да предостави информация за марката Jamieson. Конкретните търговски оферти във връзка с продуктите, които са представени на този Сайт, могат да бъдат открити на https://sopharmacy.bg/bg/ .
Хранителни добавки – под хранителни добавки следва да се разбират храните, предназначени да допълнят нормалната диета и които, представляват концентрирани източници на витамини и минерали или други вещества с хранителен, или физиологичен ефект, използвани самостоятелно, или в комбинация, които се пускат на пазара в дозирани форми, като капсули, таблетки, хапчета и други подобни, на прах, ампули с течност и други подобни течни, или прахообразни форми, предназначени да бъдат приемани в предварително дозирани малки количества. Всички хранителни добавки, изложени на този Сайт с информационен характер, са съобразени с разпоредбите на Наредбата за хранителните добавки, в сила от 30.12.2021г., Приета с ПМС № 434 от 10.12.2021г. И Обнародвана в ДВ.бр.106 от 15 Декември 2021г.

Собственост на Сайта

чл.1 Собственик на сайта е „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД, с ЕИК:202907906. Тя е изрично упълномощена от Jamieson Laboratories Ltd. да разпространява информация свързана с продуктите на Jamieson.
чл.2 Адрес. Адресът за кореспонденция със „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД е гр. София, ж.к. Изток, бул./ул. ул. Лъчезар Станчев № 5 Софарма Бизнес Тауърс, Сграда „А“, ет. 12, п.к. 1756

чл.3 Телефон за кореспонденция със „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД: +359 2 81 33 467.“СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД не носи отговорнос, ако посоченият телефон за кореспонденция бъде променен и това не бъде отразено в настоящия член.
чл.4 Имейл: СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД не носи отговорнос, ако посоченият имейл за кореспонденция бъде променен и това не бъде отразено в настоящия член.

Цел на сайта

чл.5 Този сайт е създаден, за да предостави информация на своите потребители за марката Jamieson и:

а) нейните ценности;
б) аптеките, в които може да бъде открита;
в) хранителните добавки, които предлага.

чл.6 Този Сайт е създаден в съответствие с разпоредбите на българското и европейското законодателство.

Съдържание на сайта

чл.7 Задължения на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД свързани със съдържанието на сайта:

ал.3) В резултат на това информацията съдържаща се в Сайта не трябва да се използва за даване на медицински съвети и не замества консултация със здравен специалист. Задължаваме се да проверяваме дали съдържанието на Сайта съответства на действащите законови разпоредби и да се стремим да предоставяме точна и актуална информация.

ал.2) Въпреки това, ние не гарантира по никакъв начин, че информацията е точна, пълна и актуална по всяко време, както и не гарантираме точността или пълнотата на цялата информация, съдържаща се в Сайта. В резултат на това Ние не носи никаква отговорност за информация, неточности или пропуски, свързани с информацията, достъпна на Сайта. Снимковият материал предоставен на Сайта не е също обвързващ по какъвто и да е начин.

Чл.8 Информация за представянето на продуктите:

ал.1) Представянето на продуктите на Сайта има за цел да се установи общо запознаване с гамата на марката Jamieson Laboratories Ltd и не представлява търговска оферта. Никаква част от информацията на Сайта не може да има договорна стойност. Конкретни търговски оферти по отношение на изложените продукти в Сайта, могат да бъдат открити на https://sopharmacy.bg/bg/, към които има изградени хипервръзки.

ал.2) Информацията, съдържаща се в този Сайт, е от чисто информационен характер. Следователно, консултацията със Сайта, представянето и описанието на продуктите, както и съветите, които може да откриете в нашите блог статии, не Ви освобождават от консултация с медицински специалист- който е единственият, който може да Ви даде мнение съобразено с Вашето състояние.

ал.3) В резултат на това информацията съдържаща се в Сайта не трябва да се използва за даване на медицински съвети и не замества консултация със здравен специалист.

чл.9 Съдържание, което може да се сваля.

Може да използвате съдържанието на Сайта за лични нужди. Ако желаете да извършвате възпроизвеждане, промяна, представяне или разпространение на съдържанието, което може да се изтегля, трябва да сте получили предварително разрешение в писмен вид от „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД.

чл.10 Актуалност на хипервръзките.

Ние не гарантираме по какъвто и да е начин, че информацията на този Сайт ще съответства по всяко време на тази на https://sopharmacy.bg/bg/ във връзка с изградените хипервръзки от https://jamieson.bg/ към https://sopharmacy.bg/bg/ . Това може да се дължи на технически причини или на други извънредни обстоятелства.

Права върху интелектуалната собственост

чл.11 Целият Сайт, включително изображения, текстове, видео, лога, търговски марки, картини, иконографски и фотографски изображения и документи за изтегляне, са изключителна собственост на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД и съгласно българският и международния закон за авторското право и интелектуалната собственост.

ал.1) В резултат на това „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД си запазва правото да преследва всяко нарушение на правата си върху интелектуалната собственост, включително в рамките на наказателни производства.

ал.2) Поради това, възпроизвеждането, представянето, публикуването, превода, предаването или разпространението, по-специално за търговски цели, на целия или на част от този Сайт (и по-специално на търговски марки, лога или изображения) на какъвто и да е носител, е официално забранено, освен ако не е получено предварителното писмено съгласие за публикуване.

ал.3) Възпроизвеждането, изтеглянето, показването и отпечатването на всяка публикувана на Сайта информация е разрешено само за информационни цели и най-вече – индивидуални.

ал.4) Консултацията със Сайта не предоставя на потребителя друго право, освен да се консултира за строго лично ползване, с нетърговска цел.

Отговорност

чл.12 „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД не носи никаква отговорност за информация, неточности или пропуски, свързани с информацията достъпна на своя Сайт, като се има предвид, че снимките на продуктите на Jamieson представени на Сайта не са обвързващи. „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД не може да носи отговорност за каквото и да е решение взето на базата на тази информация.

чл.13 По същия начин отговорността на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД не може да бъде търсена за информацията изложена на Сайта.

чл.14 „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД не носи отговорност за използването на този Сайт, което би причинило повреда, или за вируси, които биха могли да заразят компютърното оборудване или друго имущество на потребителя.

чл.15 По-общо казано, „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД не носи отговорност за каквито и да е преки или косвени вреди, независимо от причините, естеството, произхода или последиците, произтичащи от използването на нейния уебсайт или други свързани сайтове и/или пречки за използване или достъп до Сайта.

чл.16 Сайтът обикновено е достъпен 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата. Въпреки това, от съображения за поддръжка, компютърни или технически проблеми, или друг случай на непреодолима сила,“СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД има право по всяко време и без предизвестие да преустанови, прекъсне или отмени достъпа до целия Сайт, или до част от него.

Промяна на сайта и условията за ползване

чл.17 Ние информираме нашите потребители, че може да променяме информацията, съдържанието и/или условията за ползване на този Сайт по всяко време и без предизвестие. Тези промени може да се извършват с цел съответствие с всяко ново приложимо законодателство и/или разпоредби и/или с цел да се развива Сайта.