Правила

ПРАВИЛА ЗА ИГРАТА „Играй за една от 100 награди“

 

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Играта се организира под името “Играй за една от 100 награди“

Играта се организира и провежда на български език, на територията на Република България, във всички аптеки, в които провеждането на активността е обявено чрез уоблер на рафт, постер, банер или по друг подходящ начин.

Срок на играта: 12.04.2022 г. – 30.06.2022 г. Съдържанието на тези правила е достъпно в интернет, на адрес www.jamieson.bg, в периода на организиране на играта, считано от откриването й до 20.08.2022 г.

 

II. ОРГАНИЗАТОР И УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА

 1. Организатор на играта.

Играта се организира от „Софарма Трейдинг“ АД, гр. София 1756 София, район Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев” 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда „А”, етаж 12 с ЕИК: 103267194, наричано по-долу Организатор.

 1. Участници в играта

В играта може да участва всяко дееспособно физическо лицe, навършило 18 години към датата на участие в играта. В играта не могат да участват юридически лица.

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ.

 1. Участието в играта е обвързано с покупка. Участниците трябва да направят покупка на поне един продукт на марката Jamieson по техен избор.
 2. При покупка на поне един продукт на марката Jamieson по негов избор, участникът следва да попълни име, фамилия и телефон за контакт на регистрационната бланка, налична в интернет, на адрес https://jamieson.bg/, и да въведе обозначения код от касовата бележка за покупката или номера на осъществената онлайн поръчка в съответстващото поле на бланката. Една касова бележка или номер на онлайн поръчка дава право на едно участие в играта, независимо дали в касовата бележка или онлайн поръчката е обозначена покупка на един, или на повече от един продукт на марката Jamieson.

Задължително е запазването от страна на участниците на оригинала на касовия бон и имейла от онлайн поръчката до приключване на играта, за да могат да бъдат предоставени от спечелил участник за справка при поискване от страна на организатора. При налични повече закупени продукти на една касова бележка или имейл, участникът може да заличи визуализацията на закупените продукти, които не са от марката Jamieson.

 1. Наградите в играта са следните:

2 бр. Gift карта, всяка на стойност 600 (шестстотин) лв. Gift картите могат да се използват във всички магазини, които приемат разплащане с дебитни карти. Gift картите не могат да бъдат заменяни от Организатора за паричната им равностойност.

50 комплекта чанта за пазар от 100 % памучен плат + козметична чантичка/несесер от 100 % памучен плат, всеки на стойност 20 лв.

48 бр. продукти на марката Jamieson, като всеки спечелил участник има възможност да избере дали да получи един от следните продукти:

Магнезий 250 мг.  x 90 таблетки – на стойност 16.99 лв. или

Коензим Q10 120 мг x 30+30 капсули – на стойност 48.69 лв. или

B Комплекс+витамин C – 100 таблетки – на стойност 29.49 лв. или

Ватамин D3 портокал дъвчащи таблетки 1000UI-100 дъвчащи таблетки – на стойност 18.99 лв. или

Мултивитамини за деца дъвчащи таблетки – 60 дъвчащи таблетки – на стойност 35.39  лв.

Всеки спечелил участник има възможност да избере само един от изброените по-горе продукти на марката Jamieson.

Повече информация за  продуктите: www.jamieson.bg

 

 1. Имената на печелившите участници ще бъдат теглени в томбола на случаен принцип измежду всички участници в играта на 2 етапа, както следва:

 

етап награди Обявяване на печелившите участници Осъществяване на контакт с печелившите участници
1 1 бр. Gift карта на стойност 600 лв. Gift картата може да се използва във всички магазини, които приемат разплащане с дебитни карти.  Gift картите не могат да бъдат заменяни от Организатора за паричната им равностойност;

25 комплекта  чанта за пазар от 100 % памучен плат + памучна козметична чантичка/несесер от 100 % памучен плат, всеки на стойност 20 лв.;

24 бр. продукти на марката Jamieson, като всеки спечелил участник има възможност да избере дали да получи един от следните продукти:

Магнезий 250 мг.  x 90 таблетки – на стойност 16.99 лв. или

Коензим Q10 120 мг x 30+30 капсули – на стойност 48.69 лв. или

B Комплекс+витамин C – 100 таблетки – на стойност 29.49 лв. или

Ватамин D3 портокал дъвчащи таблетки 1000UI-100 дъвчащи таблетки – на стойност 18.99 лв. или

Мултивитамини за деца дъвчащи таблетки – 60 дъвчащи таблетки – на стойност 35.39 лв.

Всеки спечелил участник има възможност да избере само един от изброените по-горе продукти на марката Jamieson.

 

От 10.05.2022 г. до 20.05.2022 г. От 20.05.2022 г. до 10.06.2022 г.
2 1 бр. Gift карта на стойност 600 лв. Gift картата може да се използва във всички магазини, които приемат разплащане с дебитни карти. Gift картите не могат да бъдат заменяни от Организатора за паричната им равностойност;

25 комплекта  чанта за пазар от 100 % памучен плат + памучна козметична чантичка/несесер от 100 % памучен плат, всеки на стойност 20 лв.;

24 бр. продукти на марката Jamieson, като всеки спечелил участник има възможност да избере дали да получи един от следните продукти:

Магнезий 250 мг.  x 90 таблетки – на стойност 16.99 лв. или

Коензим Q10 120 мг x 30+30 капсули – на стойност 48.69лв. или

B Комплекс+витамин C – 100 таблетки – на стойност 29.49лв. или

Ватамин D3 портокал дъвчащи таблетки 1000UI -100 дъвчащи таблетки – на стойност 18.99лв. или

Мултивитамини за деца дъвчащи таблетки – 60 дъвчащи таблетки – на стойност 35.39 лв.

Всеки спечелил участник има възможност да избере само един от изброените по-горе продукти на марката Jamieson.

от 01.07.2022 г. до 10.07.2022 г. От 10.07.2022 г. до 20.07.2022 г.

 

Един участник може да спечели само една награда от съответното теглене, независимо с колко касови бележки или номера на онлайн поръчки е участвал.

Имената на печелившите участници ще бъдат обявени в интернет, на адрес www.jamieson.bg. Ще се свържем с всеки от спечелилите участници на посочения от него телефон.

 

 1. Всяко лице, което е спечелило посочена по-горе награда, трябва да посочи удобен за него адрес за получаване на наградата си. Gift картите не могат да бъдат заменяни от Организатора за паричната им равностойност. Наградите, изтеглени в първи етап, съгласно т. 4 по-горе се предоставят в рамките на периода 10.06.2022 г. – 30.06.2022 г. Наградите, изтеглени във втори етап, съгласно т. 4 по-горе, се предоставят в рамките на периода 25.07.2022 г. – 10.08.2022 г. Получаването на награда става чрез изпращането й по куриер, за сметка на Организатора. Награди се доставят само в рамките на територията на Република България. Организаторът не носи отговорност при невъзможност за доставяне поради неточно посочен адрес.

Печелившите участници могат да получат наградите си срещу представяне на следните документи за справка: – лична карта или друг официален документ, удостоверяващ самоличността на лицето.

 1. Съгласно разпоредбите на законодателството за защита на личните данни на национално ниво и на Общия регламент относно защита на данните – Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО. Организаторът има задължението да управлява получените в рамките на кампанията лични данни безопасно и само за целите за участие в настоящата игра.
 2. Всеки участник има право по всяко време да заяви отказ от по-нататъшно участие в играта чрез интернет, на адрес www.jamieson.bg
 3. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

 

IV. ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАТОРА

 1. Организаторът не носи отговорност за осъществяване на контакт със спечелил участник при липсващи или попълнени некоректни данни в регистрационната бланка за участие или при посочен неточен адрес за доставка.
 2. В случай, че в хода на играта се установи деклариране от страна на участник на неверни данни относно обстоятелства, касаещи играта, Организаторът ще сигнализира компетентните органи за ангажиране на отговорността на участника.
 3. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите от играта, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник.
 4. Организаторът не е длъжен да води кореспонденция с участници, които не са спечелили награда.
 5. Организаторът не носи отговорност при пристигнали в лошо състояние награди, поради небрежност от страна на куриерската фирма.
 6. Организаторът не носи отговорност за недоставени или забавени награди, когато това се дължи на следните обстоятелства: а) наградата не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради невъзможност печеливш участник и/или негов представител да се идентифицира и/или да получи наградата в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печеливш участник и/или негов представител/пълномощник; и б) при невъзможност наградата да бъде предоставена поради форсмажорни обстоятелства, нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства.
 7. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за участие в кампанията поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на интернет, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора.
 8. В случай че печелившите участници се откажат, не потърсят или не използват наградите си в определените в настоящите Общи условия срокове или не могат да представят за справка документи, удостоверяващи самоличността им (в случай че Организаторът и/или куриерската фирма поиска такова удостоверяване), както и ако участниците са нарушили по какъвто и да било начин изискванията на настоящите Общи условия, същите губят правото си да получат предоставяната награда. В тези случаи Организаторът не носи никаква отговорност, нито е задължен да обезщетява по какъвто и да е начин участниците, непотърсили, неполучили или неизползвали наградите си.
 9. При непотърсени, неполучени или неизползвани награди, организаторът не е длъжен да провежда нови тегления за определяне на нови печеливши участници и може свободно да се разпорежда с наградите.

 

V. ЛИЧНИ ДАННИ

 1. Настоящата игра се провежда при спазване изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („GDPR”), на Закона за защита на личните данни и подзаконовите им нормативни актове.

Предоставените доброволно от всеки участник лични данни ще бъдат обработвани от „Софарма Трейдинг“ АД (администраторът), ЕИК 103267194, адрес: гр. София, ул. “Лъчезар Станчев“№ 5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда А, ет.12, телефон за контакт +359 2 8133 660, имейл адрес office@sopharmatrading.bg.

Данни за контакт с длъжностното лице по защита на личните данни на администратора: dpo@sopharmatrading.bg

 1. „Лични данни“ по смисъла на този раздел ще е лична информация, която идентифицира или позволява да се идентифицират физически лица. Личните данни, свързани с участие в играта, а именно: име, телефонен номер и адрес, ще бъдат обработвани за следните цели:
  • във връзка с участието в играта – основание за обработване е даденото съгласие на участника, съгласно чл. 6, т. 1, буква а) от GDPR, който, приемайки условията на играта, се съгласява с обработването на посочените лични данни.
   Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в играта;
  • във връзка с получаването на награда – основание за обработване на данните за доставка на наградата – име, адрес и телефонен номер, са договорни отношения между Организатора и печелившия, по-конкретно участие в играта и предоставяне на награда от страна на Организатора, съгласно чл. 6, т. 1, буква б) от GDPR.

В случай че стойността на получената награда превишава 100 лв. и с цел спазване на законовите изисквания за деклариране на предоставената награда, в допълнение на вече посочените лични данни, печелившият участник следва да предостави своето ЕГН. Основание за обработване на ЕГН е законово задължение във връзка с деклариране на предоставената на печелившия участник награда, съгласно чл. 6, т. 1, буква в) от GDPR във връзка с чл. 73 от Закон за данъците върху доходите на физическите лица. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда.

Ако се установи, че е предоставено невалидно ЕГН, то спечелилият/те участник/ци губи правото да получи своята награда, а Организаторът си запазва правото да изтегли допълнително друг печеливш.

За избягване на съмнение, данъкът върху награди на стойност над 100 лв., който се дължи по реда на Закон за данъците върху доходите на физическите лица, ще бъде поет и внесен от Организатора от името на печелившите участници.

 1. Предоставените от участниците лични данни ще бъдат обработвани единствено от служители и контрагенти на администратора, пряко ангажирани с провеждането на играта (например доставчици на куриерска услуга и т.н), и няма да бъдат предоставяни на други категории получатели, освен ако предоставянето им не е обусловено от изпълнението на императивни нормативни разпоредби. В тази връзка, личните данни, необходими за деклариране на предоставената награда – име и ЕГН (когато наградата надхвърля 100 лв.), ще бъдат предоставени на Национална агенция за приходите.

В допълнение, за целите на реализиране на играта Ваши лични данни могат да бъдат предоставяни и на служители на „Софарма“ АД, доколкото Организаторът е дружество от корпоративната група на „Софарма“ АД.

Личните данни няма да бъдат предоставяни на трети лица извън посочените в предходните  изречения, трети държави или международни организации. При обработването и съхраняването на личните данни ще бъдат взети всички необходими технически и организационни мерки за адекватно ниво на защита на данните.

 1. Личните данни, свързани с участие в играта (име и телефонен номер), ще бъдат съхранявани за срок до 30 дни след датата на обявяване на печелившите участници, след което ще бъдат унищожени.

Личните данни, необходими за доставка на спечелени награди – име, адрес и телефонен номер, ще бъдат заличени в срок от 1 година след като Организаторът получи данните от участника. В този срок се заличава и имейл кореспонденцията с печелившия участник.

Личните данни на участници, спечелили награди на стойност над 100 лв., ще бъдат съхранявани за счетоводни и данъчни цели за срок 10 години, считано от годината, следваща годината, в която участникът е получил наградата, след което ще бъдат унищожени.

 1. Съгласно GDPR, участниците имат право на безплатен достъп до (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20), като да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.
 2. Даденото съгласие за обработване на личните данни, необходими за участието в играта, може да бъде оттеглено по всяко време, съгласно чл. 7, ал. 3 от GDPR във връзка с чл. 17 от GDPR. В такъв случай, участникът губи правото на участие в играта. Оттегляне на съгласието не засяга законосъобразността на обработването въз основа на това съгласие, преди то да бъде оттеглено.
 3. Когато стойността на наградата надвишава 100 лв., печелившият участник, който е получил наградата си, няма право на изтриване на личните му данни, свързани с деклариране на награда – име и ЕГН, докато не изтече посоченият в този раздел V, т.4 по-горе срок.
 4. При въпроси относно обработката на личните данни или в случай че участник желае да подаде сигнал или оплакване и/или да предяви своите права, може да го направи писмено на посочените данни за контакт на администратора на лични данни или по имейл на длъжностното лице по защита на личните данни на Организатора: dpo@sopharmatrading.bg.

В допълнение, участниците имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2. Повече информация може да намерите на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.

 

VI. РАЗНИ

 1. Всички спорове, възникнали във връзка с настоящите правила или с организираното раздаване на награди, се разрешават със споразумение и взаимни отстъпки между страните. При непостигане на съгласие спорът се отнася за разглеждане от компетентния съд в гр. София.
 2. С участието си в играта участникът потвърждава приемането на настоящите правила за участие в играта, както и съгласието си за обработване на личните му данни за целите на организираната игра, съгласно описаното в раздел V по-горе.
 3. Организаторът си запазва правото да прекрати провеждането на играта във всеки един момент и да изменя и допълва настоящите правила, като промените влизат в сила незабавно след публикуването им интернет, на адрес www.jamieson.bg