ПРАВИЛА ЗА ИГРАТА „ЕСЕНТА ИДВА С ЕНЕРГИЯ“
 
I. ОБЩИ УСЛОВИЯ
Играта се организира под името „ЕСЕНТА ИДВА С ЕНЕРГИЯ”.
Играта се организира и провежда на български език, на територията на Република България, във всички аптеки, в които провеждането на активността е обявено чрез уоблер на рафт, постер или по друг подходящ начин. 
Активността важи и при покупки онлайн на sopharmacy.bg.
Срок на играта: 01.09.2020 г. – 31.10.2020 г., или до изчерпване на количествата скреч карти/награди.   
Съдържанието на тези правила е достъпно в интернет, на адрес www.jamieson.bg, в периода 01.09.2020 г. – 15.11.2020 г.
 
II. ОРГАНИЗАТОР И УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА
1. Организатор на играта.
Играта се организира от „Софарма Трейдинг“ АД, гр. София 1756, район Изгрев, ул.”Лъчезар Станчев” 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда „А”, етаж 12, с ЕИК: 103267194, наричано по-долу Организатор.
2. Участници в играта
В играта може да участва всяко дееспособно физическо лицe, навършило 18 години към датата на участие в играта. В играта не могат да участват юридически лица. 
 
III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ.
1. Участието в играта е обвързано с покупка. Участниците трябва да направят покупка от участваща в играта аптека или онлайн на www.sopharmacy.bg на поне един от следните продукти:
 
2. При покупка от участваща в играта аптека на поне един продукт от описаните в т.1 по-горе по негов избор, участникът ще получи на касова зона в аптеката към касовата си бележка един брой скреч карта по избор, даваща възможност за спечелване на награда. 
При покупка онлайн на www.sopharmacy.bg, участникът ще получи към доставката си един брой карта, даваща възможност за спечелване на награда.  
 
3. Наградата в играта е следната:
 
3400 бр. продукти КОСА, КОЖА И НОКТИ 20 капс. на пазарна стойност 12.99 лв. всеки
Повече за продукта: http://jamieson.bg/beauty-formula
 
4. Участник, направил покупка от участваща в играта аптека и изтеглил печеливша скреч карта за продукт КОСА, КОЖА И НОКТИ получава наградата си веднага, на място в аптеката, след представяне на печелившата скреч карта на касова зона.
Участник, направил покупка онлайн на www.sopharmacy.bg и получил печеливша скреч карта за продукт КОСА, КОЖА И НОКТИ, следва да позвъни не по-късно от 10.11.2020 г. на телефон 0882 939 004 в работен ден между 9:30 и 17:30 часа, да посочи име, телефонен номер и адрес за получаване на наградата и да изпрати на имейл адрес jamieson.bulgaria123@gmail.com сканирано копие от печелившата скреч карта.
 
5.Участник, изтеглил/получил печеливша скреч карта, който не е се е свързал с Организатора до 10.11.2020 г. или не е изпълнил останалите условия по точки 4 от настоящия раздел, губи правото си да получи спечелената награда. Награди се доставят само на територията на Република България. Организаторът не носи отговорност при невъзможност за доставяне поради неточно посочени име, адрес или телефонен номер. 
 
6.Една касова бележка дава право на едно участие в играта, независимо дали в касовата бележка е обозначена покупка на един, или на повече от един продукт от описаните в точка 1 по-горе. Касовите бележки, към които са предоставени скреч карти за участие в играта, се маркират по подходящ начин на касова зона в аптеката, и не могат да бъдат използвани за повторно участие в играта.  При изпращане на сканирано копие от касова бележка/ордер, участникът може да заличи визуализацията на продуктите, различни от посочените в точка 1 от настоящия раздел.
 
7. Организаторът е регистриран като администратор на лични данни съгласно ЗЗЛД Съгласно разпоредбите на законодателство на национално ниво и на Регламент ЕС 679/2016 (GDPR) Организаторът има задължението да управлява получените в рамките на играта лични данни безопасно и само за определените цели.
 
8. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друг продукт.
 
IV. ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАТОРА
1. Организаторът не носи отговорност за невъзможност да бъде доставена наградата на спечелил участник при посочени неточни име, телефон или адрес за доставка.
2. В случай че в хода на играта се установи деклариране от страна на участник на неверни данни относно обстоятелства, касаещи играта, Организаторът ще сигнализира компетентните органи за ангажиране на отговорността на участника.
3. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите от играта, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник.
 
V. ЛИЧНИ ДАННИ
 
1.  В случаите, описани в раздел III, в които участието в играта е обвързано с предоставяне на лични данни, предоставените доброволно от спечелил участник лични данни ще бъдат обработвани от „Софарма Трейдинг“ АД (администратора), ЕИК 103267194, адрес: гр. София, ул. “Лъчезар Станчев“№ 5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда А, ет.12, телефон за контакт +359 2 8133 660, имейл адрес office@sopharmatrading.bg.
 
2. Личните данни, свързани с участие в играта  (име, телефонен номер и адрес) ще бъдат обработвани с цел предоставяне на спечелена награда. Обработването на предоставените лични данни се осъществява на основание съгласие на участника.
 
3. Предоставените от участниците лични данни ще бъдат обработвани единствено от служители и контрагенти на администратора, пряко ангажирани с провеждането на играта, и няма да бъдат предоставяни на други категории получатели, освен ако предоставянето им не е обусловено от изпълнението на императивни нормативни разпоредби. Личните данни няма да бъдат предоставяни на трети лица извън посочените в предходното изречение, трети държави или международни организации. При обработването и съхраняването на личните данни ще бъдат взети всички необходими технически и организационни мерки за адекватно ниво на защита на данните.
 
4. Предоставените от спечелили награда участници лични данни  (име, адрес и телефонен номер) ще бъдат съхранявани за счетоводни и данъчни цели за срок до 11 години след датата на получаване на данните от участник, след което ще бъдат унищожени.
 
5. Всеки участник, предоставил лични данни има право да изиска от администратора достъп до, коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта на данните, или право да направи възражение срещу обработването, както и правото на преносимост на данните.
 
6. Всеки участник, предоставил лични данни има право на оттегляне на съгласието по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено.
Всеки участник, предоставил лични данни има право на жалба до надзорен орган. За Република България надзорен орган е Комисия за защита на личните данни.
 
7. Предоставянето на личните данни е изискване, необходимо за получаване на спечелена награда съгласно раздел III, точка 5 от настоящите правила. Участниците не са длъжни да предоставят личните си данни. Ако личните данни на участник не бъдат предоставени, той няма да може да получи спечелената награда.
 
VI. РАЗНИ
 
1. Всички спорове, възникнали във връзка с настоящите правила или с организираното раздаване на награди, се разрешават със споразумение и взаимни отстъпки между страните. При непостигане на съгласие спорът се отнася за разглеждане от компетентния съд в гр. София.
 
2. С участието си в играта участникът потвърждава приемането на настоящите правила за участие в играта, както и съгласието си за обработване на личните му данни съгласно описаното в раздел V.
 
3. Организаторът си запазва правото да прекрати провеждането на играта във всеки един момент и да изменя и допълва настоящите правила, като промените влизат в сила незабавно след публикуването им в интернет, на адрес www.jamieson.bg.